Publicatievoorwaarden - ICTleveranciers.nl

Publicatievoorwaarden

Voorwaarden voor publicatie

Met uw verzoek voor publicatie van door u aangeleverde tekst of beeldmateriaal, gaat u akkoord met de onderstaande publicatievoorwaarden.

Overdracht van rechten en vrijwaring
Met het aanleveren van documenten, tekst- of beeldmateriaal verleent u het ICT informatiecentrum en websitebeheerder Themiek het recht uw documenten, teksten en beelden geheel of gedeeltelijk, middels de gevraagde media of in andere vorm te verveelvoudigen en openbaar te maken. Tevens verklaart u bevoegd te zijn voor het overdragen van bovengenoemde rechten, verklaart u dat met aangeleverde teksten of beelden geen rechten van derden worden geschonden en vrijwaart u ICT informatiecentrum / Themiek van alle aanspraken van derden wegens de verveelvoudiging of openbaarmaking van door u aangeleverde teksten of beelden.

Correcties
Wij behouden ons het recht voor tekstcorrecties aan te brengen, als die de leesbaarheid en duidelijkheid van teksten ten goede komen.

Voorbehoud
Wij behouden ons het recht voor door u aangeleverde documenten, teksten of beelden niet te publiceren en uw eventuele opdrachten tot publicatie niet te accepteren, indien deze naar ons oordeel niet voldoen aan het doel van het medium en/of in strijd zijn met onze belangen.

Betaling van facturen
Voor het plaatsen van uw vermelding worden kosten aan u in rekening gebracht. U verplicht zich tot betaling van deze factuur binnen 30 dagen na factuurdatum. Na publicatie zijn wijzigingen van uw vermelding mogelijk.